Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

2071-1050

Estimating Land-Use Change Using Machine Learning: A Case Study on Five Central Coastal Provinces of Vietnam

Sustainability, 2022
Lĩnh vực: Nghiên cứu quy hoạch, phát triển đô thị
Danh mục: SCIE
Tác giả: Nguyễn Hồng Giang (Chính), Nguyễn Hữu Ngữ, Yu-Ren Wang , Trần Đình Hiếu, Đặng Thanh Tuấn
Liên kết: https://doi.org/10.3390/su14095194

Cultural Heritage preservation case study of tasks of clearance and resettlement around Hue Citadel wall and concave areas

The 4th International Workshop between Hue University of Sciences anh University of South Australia. ISBN978-0-646-97884-0, 2017
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHÁC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Hồng Giang (Chính), Hoàng Ngô Tự Do

Nghiên cứu khả năng thích ứng nghề nghiệp của sinh viên tốt nghiệp đại học làm việc trong các công ty Nhật Bản tại Thừa Thiên Huế

Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á (tên cũ: Nghiên cứu Nhật Bản; Nghiên cứu Nhật Bản và Đông Bắc Á), 2014
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Hồng Giang, Thủy, Lại Xuân

Satndardizing the system of internal quality assuarance of Hue University to enhance training quality for the regional intergartion

2013 AQAN SEMINAR AND ROUNTABLE METTING "Building quality culture and national qualifications framework", 2013
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Hồng Giang, Hoàng Hữu Hòa, Hoàng Kim Toản