Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

ISSN 2588-1205

TÁC ĐỘNG CỦA CÁC ĐẶC ĐIỂM GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH ĐẾN CHẤP NHẬN RỦI RO: TRƯỜNG HỢP CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TẠI VIỆT NAM

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và phát triển, 2024
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Hồ Phương Thảo (Chính)

ISSN 1859-2805

Một số vấn đề về cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự

Tạp chí Thị trường Tài chính tiền tệ, 2024
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Hồ Phương Thảo (Chính)
Liên kết: https://thitruongtaichinhtiente.vn/an-pham/so-5-2024-1119.html

ISBN: 978-604-937-356-5

How do women on board affect firm risk? The case of Vietnam

INTERNATIONAL CONFERENCE SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT: OPPORTUNITIES AND CHALLENGES, 2024
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Hồ Phương Thảo (Chính)

ISBN: 978-604-346-271-5

Do female chairs influence the risk of enterprises? The moderating role of ownership ratio

THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON ECONOMICS - ICE 2024, 2024
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Hồ Phương Thảo (Chính)
Liên kết: https://ice.dhv.edu.vn

ISBN 978 - 974 - 9711 - 23 - 1

THE IMPACT OF FEMALE CHAIRS ON FIRM RISK: EVIDENCE FROM VIETNAM

Proceeding of The 2nd National and International Academic Conference Kalasin University 2023, Thailand, 2024
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Hồ Phương Thảo (Chính)
Liên kết: http://conference.ksu.ac.th

ISSN-2815-6048

Đo lường các yếu tố ảnh hưởng đến hệ số an toàn vốn của các Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam

Tạp chí Ngân hàng (tên cũ: Tạp chí Ngân hàng, Tạp chí Thông tin Khoa học Ngân hàng), 2022
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Hồ Phương Thảo, Lê Thị Thanh Lộc (Chính), Phan Thành Tâm

ISSN 1859 - 2805

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp: góc nhìn từ các nền kinh tế lớn và những bài học kinh nghiệm

Tạp chí Thị trường Tài chính tiền tệ, 2022
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Hồ Phương Thảo (Chính)

ISSN-1859-0810

Các nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng tín dụng-trường hợp các NHTM Việt Nam

Tạp chí Thiết bị Giáo dục, 2022
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Hồ Phương Thảo (Chính), Lê Ngọc Quỳnh Anh, Trần Thị Khánh Trâm

ISSN 2354 - 1350

Đo lường khả năng xảy ra nợ quá hạn của doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Thừa Thiên Huế

Tạp chí Khoa học Quản lý và Kinh tế, 2021
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Hồ Phương Thảo (Chính), Lê Thị Thanh Lộc
Liên kết: https://tapchi.hce.edu.vn/index.php/sjme/article/view/81

ISSN - 0866 - 7462

Bảo hiểm vi mô ở một số khu vực trên thế giới và hàm ý chính sách cho Việt Nam

Tạp chí Ngân hàng (tên cũ: Tạp chí Ngân hàng, Tạp chí Thông tin Khoa học Ngân hàng), 2021
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Ths. Nguyễn Hồ Phương Thảo (Chính), TS.Phạm Thị Thanh Xuân
Liên kết: http://tapchinganhang.gov.vn/tcnh-so-07-thang-4-2021.htm

ISSN 2588-1205

Cácnhân tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận vốn trung, dài hạn ngân hàng của doanh nghiệp nhỏ và vừa ở tỉnh Thừa Thiên Huế

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và phát triển, 2020
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Hồ Phương Thảo (Chính), Phạm Thị Hồng Quyên, Lê Hoàng Anh, Phạm Thị Thanh Xuân