Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

1859-3879

Trách nhiệm pháp lý liên quan đến trí tuệ nhân tạo trong việc xử lý dữ liệu cá nhân – Pháp luật Liên minh Châu âu và gợi mở cho Việt Nam

Tạp chí Khoa học pháp lý, 2023
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Hồ Minh Thành (Chính), Trần Kiên (Chính)
Liên kết: https://ptckh.hcmulaw.edu.vn/

0866-756X

Chuyển đổi số, hợp đồng thông minh và những thách thức pháp lý cho pháp luật hợp đồng

Tạp chí nhân lực khoa học xã hội, 2023
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Hồ Minh Thành, Trần Kiên
Liên kết: https://gass.edu.vn/tapchi/Pages/List_TapChi.aspx?itemId=131

Thách thức pháp lý của trí tuệ nhân tạo đối với pháp luật bảo hộ độc quyền sáng chế

Hội thảo khoa học quốc tế "Kinh doanh và phòng ngừa rủi ro: Góc nhìn pháp lý" do Trường Đại học Luật, Đại học Huế phối hợp với Toulouse 1, Capitole University, France đồng tổ chức, 2023
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Danh mục: Khác
Tác giả: Hồ Minh Thành (Chính)
Liên kết: https://hul.edu.vn/vi/news/detail/hoi-thao-khoa-hoc-quoc-te-kinh-doanh-va-phong-ngua-rui-ro-goc-nhin-phap-ly-1

SỬ DỤNG TÁC PHẨM ĐÃ CÔNG BỐ KHÔNG PHẢI XIN PHÉP HAY TRẢ TIỀN NHUẬN BÚT, THÙ LAO (ĐIỀU 25 LUẬT SHTT) QUA THAM KHẢO MÔ HÌNH CỦA MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI VÀ MỘT SỐ GỢI MỞ CHO VIỆT NAM

Hội thảo khoa học “Hoàn thiện Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ”, 2022
Lĩnh vực: Luật học
Danh mục: Khác
Tác giả: Hồ Minh Thành (Chính), Trần Kiên (Chính)

Tiêu chuẩn đối với hòa giải viên theo Luật hòa giải đối thoại Tòa án năm 2020

Hội thảo cấp trường: "Hòa giải các tranh chấp Dân sự và Kinh doanh thương mại", 2021
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Danh mục: Khác
Tác giả: Hồ Minh Thành (Chính), Nguyễn Thị Thúy Hằng (Chính)
Liên kết: https://hul.edu.vn/vi/unit_news/phong-khcn-htqt/ky-yeu-hoi-thao-hoa-giai-cac-tranh-chap-dan-su-va-kinh-doanh-thuong-mai

2588-1213

Một số bất cập về hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản thi hành án dân sự

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học xã hội và Nhân văn, 2021
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Hồ Minh Thành (Chính), Nguyễn Thị Thúy Hằng (Chính)
Liên kết: https://www.researchgate.net/publication/352128233_MOT_SO_BAT_CAP_VE_HOP_DONG_DICH_VU_DAU_GIA_TAI_SAN_THI_HANH_AN_DAN_SU

The Shift from Traditional Inquisitorial Justice Model: The Case of Vietnam

Asian Legal History Conference (Online), 2021
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Danh mục: Khác
Tác giả: Hồ Minh Thành (Chính), Nguyễn Thị Thúy Hằng (Chính)
Liên kết: https://webapp3.law.cuhk.edu.hk/conf/20210724/speakers/

The Humanity in the Provisions of the Criminal Code of Vietnam on the Death Penalty

Death Penalty in Asia: Law and Practice' Online Conference, 2021
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Danh mục: Khác
Tác giả: Hồ Minh Thành (Chính), Trần Văn Hải (Chính)
Liên kết: https://law.unimelb.edu.au/__data/assets/pdf_file/0006/3604983/Thanh-Ho-Minh_Ho-Minh-Thanh.pdf

Tính độc lập và vô tư của trọng tài viên- sự tương thích của pháp luật trọng tài Việt Nam với pháp luật quốc tế

Kỷ yếu hội thảo quốc tế,Sự đối mặt của pháp luật với những thách thức của thế kỷ 21: Phương hướng đổi mới pháp luật, 2018
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Danh mục: Khác
Tác giả: Vũ Thị Hương, Hồ Minh Thành

Đề nghị và chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng dưới góc nhìn so sánh

Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế, Pháp luật hợp đồng:So sánh pháp luật Việt Nam và pháp luật Pháp, 2018
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Danh mục: Khác
Tác giả: Vũ Thị Hương, Hồ Minh Thành