Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Engineered therapeutic proteins for sustained-release drug delivery systems

Acta Biomaterialia, 2023
Lĩnh vực: HOÁ HỌC, CÔNG NGHỆ NANO
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Nguyen Thi Kim Thoa (Chính), Pham Yen Khang (Chính), Simmyung Yook (Chính)
Liên kết: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1742706123005573?via=ihub

Engineering H2O2 and O2 Self‐Supplying Nanoreactor to Conduct Synergistic Chemiexcited Photodynamic and Calcium‐Overloaded Therapy in Orthotopic …

Advanced Healthcare Materials, 2022
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: SCIE
Tác giả: Ying‐Chi Chen, Yu‐Ju Liu, Chin‐Lai Lee, Khang‐Yen Pham, Divinah Manoharan, Suresh Thangudu, Chia‐Hao Su, Chen‐Sheng Yeh

2192-2659

Engineering H2O2 and O2 self-supplying nanoreactor to conduct synergistic chemiexcited photodynamic and calcium-overloaded therapy in orthotopic hepatic tumors

Advanced Healthcare Materials, 2022
Lĩnh vực: HOÁ HỌC, CÔNG NGHỆ NANO
Danh mục: SCIE
Tác giả: Ying-Chi Chen (Chính), Yu-Ju Liu (Chính), Chin-Lai Lee (Chính), Khang-Yen Pham (Chính), Divinah Manoharan, Suresh Thangudu, Chia-Hao Su (Chính), Chen-Sheng Yeh (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.1002/adhm.202201613

2050-7518

1550 nm excitation-responsive upconversion nanoparticles to establish dual-photodynamic therapy against pancreatic tumors

Journal of Materials Chemistry B, 2020
Lĩnh vực: HOÁ HỌC, CÔNG NGHỆ NANO
Danh mục: SCIE
Tác giả: Khang-Yen Pham (Chính), Liu-Chun Wang, Chia-Ching Hsieh, Ya-Ping Hsu, Li-Chan Chang, Wen-Pin Su, Yi-Hsin Chien (Chính), Chen-Sheng Yeh (Chính)
Liên kết: https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2021/tb/d0tb02655g#!divAbstract

0866-7144

Study on the complexation of Nd(III) with reagent 4-(3-methyl-2-pyridylazo)resorcinol by spectrophotometric method

Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry), 2015
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: ESCI
Tác giả: Nguyen Van Can (Chính), Dinh Thi Thu Thanh, Pham Yen Khang, Nguyen Dinh Luyen (Chính)

Nghiên cứu xác định Ni(II), Cu(II), Cd(II), Pb(II) trong nước sinh hoạt ở Quảng Trị bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử

Tạp chí Khoa học và Giáo dục, Trường ĐHSP Huế, 2015
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Phạm Yên Khang, Ngô Văn Tứ (Chính), Hoàng Thị Hoài Phương

Xác định Cyclamate trong các loại thực phẩm chế biến bằng phương pháp sắc kí lỏng hiệu năng cao

Khoa học & Giáo dục, Trường ĐHSP Huế, 2015
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Ngô Văn Tứ (Chính), Phạm Yên Khang, Lê Thị Hoài My