Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Ngoại giao công chúng Việt Nam: Đầy tiềm năng, nhiều thách thức

2015
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: Khác
Tác giả: Lâm Vũ (Chính)

1943-0779

Public diplomacy: Why it is rudimentary yet relevant to Vietnam's politics

Asian Politics and Policy, 2015
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: ESCI
Tác giả: Lâm Vũ (Chính)