Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

2354-0842

Sử dụng Maple đưa dạng toàn phương không suy biến trên trường hữu hạn về dạng chính tắc

Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước, 2020
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Duy Ái Nhân (Chính), Trần Công Mẫn (Chính)

Sử dụng Maple đưa dạng toàn phương có hạng bằng 3 trên trường hữu hạn về dạng chính tắc

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Khoa học Huế, 2018
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Duy Ái Nhân (Chính), Trần Công Mẫn

Maple - PowerPoint công cụ dạy và học phép tính tích phân hàm nhiều biến

Tạp chí Khoa học và công nghệ Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế, 2016
Lĩnh vực: TOÁN HỌC VÀ THỐNG KÊ
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Công Mẫn (Chính)