Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ TIỀM NĂNG CHO PHÁT TRIỂN DU LỊCH NGẮM CHIM TẠI VƯỜN QUỐC GIA BẠCH MÃ

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2021
Lĩnh vực: Đa dạng sinh học
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Đỗ Trung Đông (Chính), Nguyễn Hoàng Khánh Linh, Nguyễn Quang Tân, Lê Nguyễn Thới Trung, Phạm Gia Tùng
Liên kết: https://jos.hueuni.edu.vn/index.php/hujos-ard/article/view/6193

2193-6471

An update and reassessment of vascular plant species richness and distribution in Bach Ma National Park, Central Vietnam

Journal of Vietnamese Environment, 2020
Lĩnh vực: Thực vật học
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Nguyễn Thới Trung (Chính), Nguyễn Hoàng Khánh Linh, Nguyễn Quang Tân, Đỗ Trung Đông, Phạm Gia Tùng, Lê Thành An, Nguyễn Vũ Bảo Chi
Liên kết: https://journals.qucosa.de/jve/article/view/270

1478-6419 (Print) 1478-6427 (Online)

Anti-inflammatory activity of a new compound from Vernonia amygdalina

Natural Product Research, 2020
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Danh mục: SCIE
Tác giả: Nguyễn Thị Xuân Thu (Chính), Đặng Đức Long, Ngô Văn Quang, Trịnh Tất Cường, Trịnh Quang Nam, Đỗ Trung Đông, Thành Thị Thu Thuy
Liên kết: https://doi.org/10.1080/14786419.2020.1788556

NGHIÊN CỨU NUÔI CẤY MÔ CÂY BAO BÁP (Adansonia grandidieri L.)

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2012
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: ACI
Tác giả: Đỗ Trung Đông
Liên kết: https://hueuni.edu.vn/portal/data/doc/tapchi/176.pdf