Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

2588-1191

KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT SINH KHỐI VÀ GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG CỦA CÂY ĐAY (HIBISCUS CANNABINUS L.) ĐƯỢC TRỒNG TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2022
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: PHAN BÁ THỦY (Chính), Nguyễn Quang Linh (Chính)