Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

ISSN 1859-1612

Giáo dục chủ quyền biển đảo Việt Nam cho sinh viên Đại học Huế thông qua khai thác học liệu điện tử

Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước, 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Tiến Đồng (Chính)

Một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động ngoài giờ lên lớp cho sinh viên học tập ở Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh Đại học Huế

2019
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Tiến Đồng (Chính)

Một số giải pháp xây dựng đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu giảng dạy chương trình giáo dục phổ thông mới

2019
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Tiến Đồng

Một số giải pháp xây dựng đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu giảng dạy chương trình giáo dục phổ thông mới

2019
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Danh mục: Khác
Tác giả: Hà Ngọc Phi (Chính), Nguyễn Tiến Đồng, Nguyễn Văn Minh

Một số giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng an ninh hiện nay

2019
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Tiến Đồng (Chính)