Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

ISSN

Một số đề xuất đổi mới hình thức, phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập cho sinh viên tại Trung tâm giáo dục quốc phòng Huế

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2023
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Tô Thị Linh (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.26459/hueunijssh.v130i6E.6395

ISBN

Nâng cao nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên ở Trung tâm GDQP&AN Đại Học Huế hiện nay

2023
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Tô Thị Linh (Chính)

ISSN 1859 - 0810

Xây dựng môi trường văn hóa quân sự tại Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh Đại học Huế

Tạp chí Thiết bị Giáo dục, 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Thị Thúy Hồng (Chính), Tô Thị Linh

ISSN

Một số giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa cho sinh viên Đại học Huế

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Tô Thị Linh
Liên kết: https://doi.org/10.26459/hueunijssh.v130i6E.6395