Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

1859-0810

Biện pháp nâng cao chất lượng quản lý hoạt động dạy học tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh – Đại học Huế

Tạp chí Thiết bị Giáo dục, 2023
Lĩnh vực: Các vấn đề khoa học giáo dục khác
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Hà Ngọc Phi (Chính), Nguyễn Sơn

ISBN

Một số giải pháp tạo động lực làm việc cho giáo viên, nhân viên trường phổ thông trông giai đoạn hiện nay

Hội khoa học và sinh hoạt thường niên câu lạc bộ Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo các tỉnh/ thành phía Nam, 2020
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Danh mục: Khác
Tác giả: Hà Ngọc Phi, Lê Hải Yến, Phạm Danh Nha

Các biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động dạy học môn học giáo dục quốc phòng và an ninh tại trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh - Đại học Huế

2019
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Danh mục: Khác
Tác giả: Hà Ngọc Phi (Chính)

Một số giải pháp xây dựng đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu giảng dạy chương trình giáo dục phổ thông mới

2019
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Danh mục: Khác
Tác giả: Hà Ngọc Phi (Chính), Nguyễn Tiến Đồng, Nguyễn Văn Minh

Một số giải pháp để tạo động lực thúc đẩy, phát triển đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu dạy học chương trình phổ thông mới

2019
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Văn Bản (Chính), Hà Ngọc Phi

Vấn đề đoàn kết tôn giáo trong tư tưởng Hồ Chí Minh

2019
Lĩnh vực: Các vấn đề của triết học và tôn giáo khác
Danh mục: Khác
Tác giả: Hà Ngọc Phi (Chính)

Về vấn đề con người trong di chúc Hồ Chí Minh

2019
Lĩnh vực: Khoa học chính trị
Danh mục: Khác
Tác giả: Hà Ngọc Phi (Chính)