Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

978-3-030-81443-4

Climate Change Vulnerability of Agriculture in Coastal Communes of Quang Tri Province, Vietnam

Global Changes and Sustainable Development in Asian Emerging Market Economies Vol. 2 pp 579-597, 2021
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Hoàng Sơn (Chính), Phan Anh Hằng, Nguyễn Trọng Quân, Lê Anh Toại
Liên kết: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-81443-4_37

978-604-334-789-0

Nghiên cứu thực trạng các dịch vụ du lịch hộ gia đình ở huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

Kỷ yếu hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ XII, 2021
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Anh Toại (Chính), Lê Văn Tin, Nguyễn Trọng Quân, Phan Anh Hằng
Liên kết: https://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/article/create

978-604-9822-66-7

Tái cơ cấu ngành nông nghiệp huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế thích ứng với biến đổi khí hậu

Hội nghị Địa lý toàn quốc lần thứ XI, 2020
Lĩnh vực: Địa lý tự nhiên
Danh mục: Khác
Tác giả: Phan Anh Hằng, Lê Anh Toại, Nguyễn Hoàng Sơn, Nguyễn Ngọc Đàn, Nguyễn Trọng Quân

Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu tới môi trường và các hoạt động kinh tế - xã hội đặc thù ở vùng ven biển - đầm phá Thừa Thiên Huế và đề xuất các giải pháp ứng phó

Kỷ yếu Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 9, tại Quy Nhơn, 2020
Lĩnh vực: Địa lý tự nhiên
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Năm, Nguyễn Hoàng Sơn, Lê Anh Toại

978-604-913-650-4

Proposal for solutions for reasonable use of natural resources and environmental protection of Tam Giang - Cau Hai lagoon area in Thua Thien - Hue province

Proceeding of the international conference on earth observation & natural hazards 2017 (iceo 2017)., 2020
Lĩnh vực: Địa lý tự nhiên
Danh mục: Khác
Tác giả: Phan Anh Hằng, Mai Văn Chân, Nguyễn Hoàng Sơn, Lê Anh Toại

ISBN:978-604-913-773-0

Nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến đa dạng sinh học ở tỉnh Thừa Thiên Huế

Tuyển tập báo cáo Hội nghị quốc gia về khoa học Địa lý, 2020
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Phan Anh Hằng, Lê Anh Toại, Nguyễn Thị Lan Hương

078-604-913-773-0

Nghiên cứu biến động sử dụng đất nông nghiệp huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2005-2015

Kỷ yếu Hội nghị Quốc gia về khoa học Địa lý, 2020
Lĩnh vực: ĐỊA LÝ KINH TẾ VÀ XÃ HỘI
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Anh Toại, Lê Văn Tin, Nguyễn Hoàng Sơn

1859 - 1612

Tác động của du lịch đến đời sống người dân huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

Tạp chí Khoa học, 2020
Lĩnh vực: ĐỊA LÝ KINH TẾ VÀ XÃ HỘI
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Trọng Quân, Lê Anh Toại, Lê Văn Tin

859-1612

Tác động của du lịch đến đời sống người dân huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

Tạp chí Khoa học, 2020
Lĩnh vực: ĐỊA LÝ KINH TẾ VÀ XÃ HỘI
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Anh Toại, Lê Văn Tin, Nguyễn Trọng Quân

978-604-913-923-9

Assessing the level of vulnerability due to climate change to natural resources and environment in difficult coastal communes of Quang Binh province, Vietnam

Proceeding of the international conference on earth observation & natural hazards 2019 (ICEO 2019), 2020
Lĩnh vực: Địa lý tự nhiên
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Hoàng Sơn, Đào Đình Châm, Lê Văn Tin, Lê Phúc Chi Lăng, Nguyễn Trọng Quân, Lê Anh Toại

978-604-9822-66-7

Tái cơ cấu ngành nông nghiệp huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế thích ứng với biến đổi khí hậu

Hội nghị Địa lý toàn quốc lần thứ XI, 2019
Lĩnh vực: Địa lý tự nhiên
Danh mục: Khác
Tác giả: Phan Anh Hằng, Lê Anh Toại, Nguyễn Hoàng Sơn, Nguyễn Ngọc Đàn, Nguyễn Trọng Quân