Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

BUILDING A SMART MONITORING MODEL AT TOURIST ATTRACTIONS ADAPTED TO THE REQUIREMENTS OF SOCIAL DISTANCE BY THE COVID-19 PANDEMIC

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kỹ thuật và Công nghệ, 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Văn Hòa (Chính), Nguyễn Thị Thúy Vân, Nguyễn Dương Thiện, Lê Văn Hòa, Phạm Trung Đức, Hoàng Trọng Lợi
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/hujos-tt/article/view/6673