Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Nghiên cứu phân lập và xác định điều kiện hấp phụ kim loại đồng hiệu quả của nấm men Rhodotorula mucilaginosa phân lập tại khu vực khai thác than ở Quảng Ninh

Báo cáo Khoa học tại Hội nghị Khoa học Quốc gia và Quốc tế đăng toàn văn trong kỷ yếu (Proceedings) hội nghị có phản biện khoa học, 2022
Lĩnh vực: CÔNG NGHỆ SINH HỌC MÔI TRƯỜNG
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Đoàn Thái Nhật Quang (Chính), Hồ Thị Xuân Túy, Đường Văn Hiếu, Lê Công Tuấn, Nguyễn Thị Kim Cúc, Nguyễn Văn Phú (Chính)
Liên kết: http://huib.hueuni.edu.vn/nam-2022/

2311-5637

Lychee-Derived, Thermotolerant Yeasts for Second-Generation Bioethanol Production

Fermentation - Basel, 2022
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Danh mục: SCIE
Tác giả: Nguyễn Văn Phú (Chính), Nguyễn Khánh Hoàng Việt, Nguyễn Ngọc Linh, Hồ Thị Xuân Túy, Nguyễn Phúc Hưng, Nguyễn Thị Kim Cúc (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.3390/fermentation8100515