Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

2311-5637

Lychee-Derived, Thermotolerant Yeasts for Second-Generation Bioethanol Production

Fermentation - Basel, 2022
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Danh mục: SCIE
Tác giả: Nguyễn Văn Phú (Chính), Hồ Thị Xuân Túy, Nguyễn Thị Kim Cúc (Chính)