Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Dòng họ Nguyễn Cư Trinh – một thế gia vọng tộc ở Huế

Kỷ yếu Hội thảo khoa học Danh nhân Nguyễn Cư Trinh với việc xác lập chủ quyền vùng đất An Giang và Nam Bộ giữa thế kỷ XVIII, Sở KHCN - Hội KHLS An Giang tổ chức, 2011
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Phạm Ngọc Bảo Liêm (Chính), Quang Anh

Quan hệ Nhật - Pháp ở Đông Dương trong chiến tranh Thái Bình Dương và chủ trương ứng phó, chuẩn bị khởi nghĩa giành chính quyền của Đảng Cộng sản Đông Dương (1940 - 1945)

Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Cách mạng tháng Tám ở Nam Bộ, Đại học Sư phạm TPHCM tổ chức, 2010
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Phạm Ngọc Bảo Liêm

Quan hệ kinh tế Nhật Bản - Đông Dương giai đoạn 1940 - 1945

Kỷ yếu Hội thảo quốc tế: Nhật Bản và các nước tiểu vùng Mekong – mối quan hệ lịch sử, Đại học KHXHNV - ĐHQG TPHCM tổ chức, 2010
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Phạm Ngọc Bảo Liêm

Hội nghị San Francisco (9.1951) với vấn đề chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa

Kỷ yếu Hội thảo khoa học Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2010), 2010
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Phạm Ngọc Bảo Liêm (Chính)

Hội nghị San Francisco với vấn đề chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa

Tạp chí Xưa & Nay, 2010
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Phạm Ngọc Bảo Liêm (Chính)

Viện đại học Đông Dương - thiết chế giáo dục đại học hiện đại đầu tiên ở Việt Nam

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Kỷ niệm 220 Cách mạng Pháp và quan hệ Việt Pháp, 2009
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Phạm Ngọc Bảo Liêm (Chính)