Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Vấn đề tự do ghi danh tại các đại học ở miền Nam Việt Nam trước năm 1975 - một biểu hiện của giáo dục đại học mở

Hội thảo khoa học "Hệ thống giáo dục mở trong bối cảnh tự chủ giáo dục và hội nhập quốc tế" - Hiệp hội Các trường ĐH, CĐ Việt Nam tổ chức, Hà Nội, 5-2018, 2018
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Phạm Ngọc Bảo Liêm, Nguyễn Thị Hồng Cúc (Chính)

2354-0850

Mấy nhận xét về vấn đề tự trị trong các viện đại học ở miền Nam Việt Nam thời kỳ 1954-1975

Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước, 2016
Lĩnh vực: Lịch sử Việt Nam
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Phạm Ngọc Bảo Liêm (Chính)
Liên kết: http://husc.edu.vn/downloads.php?cat_id=92

Sự phát triển giáo dục đại học tư thục ở Việt Nam thời kỳ Đổi mới: một số vấn đề chính sách và thực tiễn

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia: 30 năm Đổi mới ở Việt Nam (1986-2016): những vấn đề khoa học và thực tiễn, 2016
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Phạm Ngọc Bảo Liêm (Chính)

Tự trị đại học: những kinh nghiệm thực tiễn và vấn đề trao quyền tự chủ cho giáo dục đại học ở Việt Nam hiện nay

Kỷ yếu Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ 5 (12-2016), 2016
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Phạm Ngọc Bảo Liêm (Chính)

Giáo dục đại học ở miền Nam Việt Nam thời kỳ 1954-1975: những kinh nghiệm cho quá trình kế thừa và tiếp nối

Hội thảo khoa học quốc tế: "Việt Nam 40 năm thống nhất, hội nhập và phát triển", 2015
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Phạm Ngọc Bảo Liêm (Chính)

Quá trình cải biến và sự thiết lập các viện đại học ở miền Nam Việt Nam giai đoạn 1954 - 1957

Tạp chí Khoa học và Công nghệ (Đại học Khoa học Huế), 2014
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Phạm Ngọc Bảo Liêm (Chính)

Quá trình cải biến các viện đại học kiểu Pháp và sự hình thành các viện đại học ở miền Nam Việt Nam giai đoạn 1954 - 1957

Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quan hệ Việt - Pháp: quá khứ và hiện tại, 2013
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Phạm Ngọc Bảo Liêm (Chính)

Nguyễn Cư Trinh - người hoàn thành công cuộc mở mang lãnh thổ miền Tây Nam bộ

Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Danh nhân Nguyễn Cư Trinh với việc xác lập chủ quyền vùng đất An Giang và Nam Bộ giữa thế kỷ XVIII, Sở KHCN – Hội KHLS An Giang tổ chức, 2011
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Phạm Ngọc Bảo Liêm, Nguyễn Văn Đăng

Trường Đại học Nông lâm Huế với nhiệm vụ đào tạo nhân lực cho các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên 1976 - 1994

Kỷ yếu Hội thảo Khoa hoc Đại học Huế 55 năm xây dựng và phát triển (1957 - 2012), 2011
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Phạm Ngọc Bảo Liêm

Đại học Y Dược Huế giai đoạn 1976 - 1994

Kỷ yếu Hội thảo Khoa hoc Đại học Huế 55 năm xây dựng và phát triển (1957 - 2012), 2011
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Phạm Ngọc Bảo Liêm