Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

2588-1213

Viện Đại học Hòa Hảo (1970-1975): sự ra đời và quá trình hoạt động

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học xã hội và Nhân văn, 2020
Lĩnh vực: Lịch sử Việt Nam
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Phạm Ngọc Bảo Liêm (Chính)
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/HUJOS-SSH/article/view/5162

1859-2635

Giáo dục đại học tư thục ở miền Nam Việt Nam thời kì 1954 – 1975

Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước, 2020
Lĩnh vực: Lịch sử Việt Nam
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Phạm Ngọc Bảo Liêm (Chính)
Liên kết: https://www.worldcat.org/title/tap-chi-khoa-hoc-xa-hoi-mien-trung-social-science-of-the-central-region-review/oclc/875583456

ISBN:978-604-965-090-1

Phật giáo Hòa Hảo với việc thành lập Viện đại học Hòa Hảo ở An Giang năm 1970

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc tế: Triết lý nhân sinh của người dân Nam bộ, Việt Nam (Human Philosophy of People in the Southern Region, Vietnam), 2019
Lĩnh vực: Lịch sử Việt Nam
Danh mục: Khác
Tác giả: Phạm Ngọc Bảo Liêm (Chính)
Liên kết: http://www3.agu.edu.vn/vi/hoi-thao-khoa-hoc-quoc-te-triet-ly-nhan-sinh-cua-nguoi-dan-nam-bo

2588-1213

Ảnh hưởng của viện trợ Mỹ đối với sự phát triển của giáo dục đại học ở miền Nam Việt Nam thời kỳ 1954-1975

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học xã hội và Nhân văn, 2019
Lĩnh vực: Lịch sử Việt Nam
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Phạm Ngọc Bảo Liêm (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.26459/hueuni.jssh.v128i6A.5164

1859-2635

Viện Đại học Vạn Hạnh (1964-1975): lịch sử hình thành và quá trình hoạt động

Khoa học Xã hội miền Trung, 2018
Lĩnh vực: Lịch sử Việt Nam
Danh mục: Khác
Tác giả: Phạm Ngọc Bảo Liêm
Liên kết: http://isscr.vass.gov.vn/noidung/tapchi/Pages/default.aspx

Cuộc Tổng tiến công và nội dậy Xuân Mậu Thân 1968 và sự ra đời của chiến lược "Việt Nam hóa chiến tranh"

Kỷ yếu Hội thảo khoa học "Cuộc Tổng tiến công và nội dậy Xuân Mậu Thân 1968 - bài học lịch sử" - Đại học Huế, tháng 1-2018, 2018
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Phạm Ngọc Bảo Liêm (Chính)

Vấn đề tự do ghi danh tại các đại học ở miền Nam Việt Nam trước năm 1975 - một biểu hiện của giáo dục đại học mở

Hội thảo khoa học "Hệ thống giáo dục mở trong bối cảnh tự chủ giáo dục và hội nhập quốc tế" - Hiệp hội Các trường ĐH, CĐ Việt Nam tổ chức, Hà Nội, 5-2018, 2018
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Phạm Ngọc Bảo Liêm, Nguyễn Thị Hồng Cúc (Chính)

2354-0850

Mấy nhận xét về vấn đề tự trị trong các viện đại học ở miền Nam Việt Nam thời kỳ 1954-1975

Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước, 2016
Lĩnh vực: Lịch sử Việt Nam
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Phạm Ngọc Bảo Liêm (Chính)
Liên kết: http://husc.edu.vn/downloads.php?cat_id=92

Sự phát triển giáo dục đại học tư thục ở Việt Nam thời kỳ Đổi mới: một số vấn đề chính sách và thực tiễn

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia: 30 năm Đổi mới ở Việt Nam (1986-2016): những vấn đề khoa học và thực tiễn, 2016
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Phạm Ngọc Bảo Liêm (Chính)

Tự trị đại học: những kinh nghiệm thực tiễn và vấn đề trao quyền tự chủ cho giáo dục đại học ở Việt Nam hiện nay

Kỷ yếu Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ 5 (12-2016), 2016
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Phạm Ngọc Bảo Liêm (Chính)