Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

2354-0850

Chính sách của Chính quyền Việt Nam Cộng hòa đối với giáo dục đại học (1955 - 1975)

Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước, 2024
Lĩnh vực: Lịch sử Việt Nam
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Phạm Ngọc Bảo Liêm

Vị trí, tác động của chiến thắng Vàm Nao - Cổ Hũ đối với lịch sử vùng đất Nam bộ và cục diện khu vực nửa đầu thế kỷ XIX

Hội thảo khoa học quốc gia: Chiến thắng Vàm Nao - Cổ Hũ (1834) 190 năm nhìn lại, 2024
Lĩnh vực: Lịch sử Việt Nam
Danh mục: Khác
Tác giả: Phạm Ngọc Bảo Liêm (Chính)

Truyền thống giáo dục khai phóng và quá trình hình thành triết lý giáo dục ở miền Nam Việt Nam giữa thế kỷ XX

Các báo cáo Khoa học tại Hội nghị quốc gia và quốc tế, 2023
Lĩnh vực: Lịch sử Việt Nam
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Phạm Ngọc Bảo Liêm (Chính)

2354-0850

Quá trình tham gia cách mạng và những đóng góp trên lĩnh vực quân sự của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh (1914 - 1967)

Tạp chí Khoa học và Công nghệ: Khoa học xã hội, 2023
Lĩnh vực: Lịch sử Việt Nam
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Phạm Ngọc Bảo Liêm

2588-1213

Viện Đại học Hòa Hảo (1970-1975): sự ra đời và quá trình hoạt động

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học xã hội và Nhân văn, 2020
Lĩnh vực: Lịch sử Việt Nam
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Phạm Ngọc Bảo Liêm (Chính)
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/HUJOS-SSH/article/view/5162

1859-2635

Giáo dục đại học tư thục ở miền Nam Việt Nam thời kì 1954 – 1975

Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước, 2020
Lĩnh vực: Lịch sử Việt Nam
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Phạm Ngọc Bảo Liêm (Chính)
Liên kết: https://www.worldcat.org/title/tap-chi-khoa-hoc-xa-hoi-mien-trung-social-science-of-the-central-region-review/oclc/875583456

ISBN:978-604-965-090-1

Phật giáo Hòa Hảo với việc thành lập Viện đại học Hòa Hảo ở An Giang năm 1970

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc tế: Triết lý nhân sinh của người dân Nam bộ, Việt Nam (Human Philosophy of People in the Southern Region, Vietnam), 2019
Lĩnh vực: Lịch sử Việt Nam
Danh mục: Khác
Tác giả: Phạm Ngọc Bảo Liêm (Chính)
Liên kết: http://www3.agu.edu.vn/vi/hoi-thao-khoa-hoc-quoc-te-triet-ly-nhan-sinh-cua-nguoi-dan-nam-bo

2588-1213

Ảnh hưởng của viện trợ Mỹ đối với sự phát triển của giáo dục đại học ở miền Nam Việt Nam thời kỳ 1954-1975

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học xã hội và Nhân văn, 2019
Lĩnh vực: Lịch sử Việt Nam
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Phạm Ngọc Bảo Liêm (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.26459/hueuni.jssh.v128i6A.5164

1859-2635

Viện Đại học Vạn Hạnh (1964-1975): lịch sử hình thành và quá trình hoạt động

Khoa học Xã hội miền Trung, 2018
Lĩnh vực: Lịch sử Việt Nam
Danh mục: Khác
Tác giả: Phạm Ngọc Bảo Liêm
Liên kết: http://isscr.vass.gov.vn/noidung/tapchi/Pages/default.aspx

Cuộc Tổng tiến công và nội dậy Xuân Mậu Thân 1968 và sự ra đời của chiến lược "Việt Nam hóa chiến tranh"

Kỷ yếu Hội thảo khoa học "Cuộc Tổng tiến công và nội dậy Xuân Mậu Thân 1968 - bài học lịch sử" - Đại học Huế, tháng 1-2018, 2018
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Phạm Ngọc Bảo Liêm (Chính)