Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Công tác định canh định cư đồng bào dân tộc thiểu số ở Thừa Thiên Huế - Thực trạng và giải pháp

Hội nghị Khoa học lần thứ XVI (Đại học Khoa học), 2011
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: Khác
Tác giả: Trương Văn Lới, Hà Văn Hành, Nguyễn Quang Tuấn, Nguyễn Quang Việt

Đặc điểm tự nhiên VQG Bạch Mã.

Kỷ yếu Hội thảo đề tài độc lập cấp Nhà nước. Huế, Trang 5-13, 2003
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Văn Thăng, Trương Văn Lới, Bùi Thị Thu, Nguyễn Bắc Giang, Trần Ngọc Tuấn, Hoàng Ngô Tự Do

Nghiên cứu đất vùng đồi núi tỉnh Thừa Thiên Huế phục vụ cho việc qui hoạch phát triển nông, lâm nghiệp.

Hội thảo nghiên cứu PTBV miền núi khu vực miền Trung Việt Nam, NXB Nông nghiệp Hà Nội., 2000
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: Khác
Tác giả: Trương Văn Lới, Hà Văn Hành