Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Hoàn thiện quy trình nhân giống cây hoa đồng tiền bằng công nghệ in vitro

2005
Lĩnh vực: CÔNG NGHỆ SINH HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Lệ, Lê Dũng

Somatic embryogenesis of some Daucus species influenced by ABA

Journal of Applied Botany and Food Qualit, 2005
Lĩnh vực: CÔNG NGHỆ SINH HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Lệ, E. Pleschka

Xác định thời vụ sản xuất hạt giống lúa lai F1 tổ hợp Nhị ưu trong vụ Đông Xuân ở tỉnh Quảng Nam

2004
Lĩnh vực: CÔNG NGHỆ SINH HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Lệ, Nguyễn Văn Tân

Xây dựng quy trình nhân giống cây hoa cúc (Standard Chrysanthemum) bằng phương pháp nuôi cấy in vitro

2004
Lĩnh vực: CÔNG NGHỆ SINH HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Lệ, Trần Khắc Hạnh, Nguyễn Thị Kim Lý, Nguyễn Xuân Linh

Quy trình chuyển gen Salt vào tế bào thực vật bằng Agrobacterium

2003
Lĩnh vực: CÔNG NGHỆ SINH HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Lệ

Somatische Embrygenese

Proceedings of Workshop 24. Maerz 2001 – Universitaet fuer Land - und Forst - Wirtschaft, 2001
Lĩnh vực: CÔNG NGHỆ SINH HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Lệ

Somatic embryogenesis and DNA organization of genomes from selected Daucus species

Plant Cell Report, 2001
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Lệ, G. Langen. B. Arnholdt-Schmitt • S. Roy • C. Lein • A. Kumar. K.-H. Neumann