Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

ISSN 1859-1388

Nghiên cứu phát triển nguồn gen bản địa giống khoai sọ Vĩnh Linh

Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước, 2020
Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Thị Lệ (Chính), Đỗ Xuân Cẩm, Nguyễn Thị Vân

ISSN 1859-4581

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất của các giống lúa chịu mặn năm 2015-2016 tại xã Triệu Phước, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp), 2020
Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Thị Lệ, Thái Thị Kim Tuyến (Chính)

ISSN 1859-4581

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất của các giống lúa chịu mặn năm 2013-2014 tại xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp), 2020
Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Thị Lệ (Chính), Phạm Đình Thành, Nguyễn Thế Nam, Nguyễn Văn Quý, Hoàng Kim

ISSN 1859-4581

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất của các giống lúa chịu mặn tại xã An ninh Tây, Tuy An, tỉnh Phú Yên

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp), 2020
Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Thị Lệ (Chính), Đặng Văn Mạnh, Dương Thanh Thủy, Lê Văn Tính

ISSN 1859-4581

Nghiên cứu một số giống lúa chất lượng cao năm 2016-2017 tại tỉnh Phú Yên

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp), 2020
Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Thị Lệ, Mai Vũ Quốc Bảo (Chính)

ISSN 1859-4581

Kết quả nghiên cứu một số giống lúa thuần mới trung ngày tại tỉnh Quảng Ngãi

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp), 2020
Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Thị Lệ, Trương Thị Hùng Cường (Chính), Huỳnh Thị Thu Thùy

ISSN 2588-1256

Nghiên cứu ảnh hưởng của các mức phân bón và lượng giống gieo đến sinh trưởng, phát triển và năng suất giống lúa thuần DCG72 tại tỉnh Quảng Ngãi

Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước, 2020
Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Thị Lệ (Chính), Nguyễn Thị Vân

ISSN 2588-1256

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA MỘT SỐ GIỐNG LÚA CHẤT LƯỢNG CAO TẠI TỈNH QUẢNG TRỊ

Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước, 2020
Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Thị Lệ (Chính), Trương Thị Hồng Phương

ISSN 2588-1256

Nghiên cứu tuyển chọn một số giống lúa trung ngày vụ Đông Xuân 2017 - 2018 tại tỉnh Quảng Ngãi

Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước, 2020
Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Thị Lệ (Chính), Nguyễn Văn Bốn

ISSN 2588-1256

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số giống lúa lai mới vụ Đông Xuân 2016 - 2017 tại Quảng Ngãi

Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước, 2020
Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Thị Lệ (Chính), Nguyễn Đức Huy

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số giống lúa chịu mặn tại Quảng Nam

Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước, 2020
Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Thị Lệ (Chính), Võ Thị Nhung

ISSN 2588-1256

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ CẤY VÀ LIỀU LƯỢNG PHÂN BÓN ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT GIỐNG LÚA NẾP 98 TẠI TỈNH HÀ TĨNH

Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước, 2020
Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Thị Lệ (Chính), Hoàng Hiệp