Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

1859-4581

Nghiên cứu phương thức lây lan virus gây bệnh khảm lá sắn qua côn trùng môi giới tại Thừa Thiên Huế

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp), 2023
Lĩnh vực: Bảo vệ thực vật
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Kim Chi, Trần Thị Thu Giang, Nguyễn Vĩnh Trường (Chính)

1991-637X

Investigating the resistance of barnyard grass populations to pretilachlor in direct-seed rice in the Central Region of Vietnam

African Journal of Agricultural Research, 2022
Lĩnh vực: Bảo vệ thực vật
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Thủy, Trần Thị Ánh Tuyết, Paul Kristiansen, Nguyễn Vĩnh Trường (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.5897/AJAR2022.16016

978-604-60-3373-8

Nghiên cứu sử dụng chất kích kháng chống lại bệnh khảm lá sắn trong điều kiện nhà lưới

Hôi thảo Quốc gia Bệnh hại Thực vật Việt Nam, 2022
Lĩnh vực: Bảo vệ thực vật
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Kim Chi, Trần Thanh Dũng, Trần Thị Ánh Tuyết, Nguyễn Vĩnh Trường (Chính)

1829-6858

Evaluating potassium phosphonate injection into black pepper vine against Phytophthora foot rot

Focus on Pepper, 2022
Lĩnh vực: Bảo vệ thực vật
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Vĩnh Trường (Chính)

2239-7264

Prevalence of crown and root rot of hot chilli in Central Vietnam and potential of disease management with chicken manures

Journal of Plant Pathology, 2022
Lĩnh vực: Vi sinh vật học
Danh mục: SCIE
Tác giả: Nguyễn Vĩnh Trường (Chính), Tran Quang Khanh Van
Liên kết: https://doi.org/10.1007/s42161-021-00825-1

1859-4581

Tính kháng của cỏ lồng vực đối với hoạt chất pretilachlor ở Thừa Thiên Huế trong điều kiện nhà lưới

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp), 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Thủy, Nguyễn Tiến Long, Trương Thị Diệu Hạnh, Trần Thị Ánh Tuyết, Nguyễn Vĩnh Trường (Chính)

2615-9708

Điều tra tình hình cỏ lồng vực phát sinh trở lại trên ruộng lúa gieo sạ sau khi sử dụng thuốc trừ cỏ ở Thừa Thiên Huế.

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Thủy, Nguyễn Tiến Long, Trương Thị Diệu Hạnh, Trần Thị Ánh Tuyết, Nguyễn Vĩnh Trường (Chính)

978-604-60-3239-7

Bước đầu nghiên cứu bệnh thối thân, thối củ sen ở Thừa Thiên Huế

Hội thảo quốc gia về bệnh hại thực vật lần thứ 19, 2020
Lĩnh vực: Bảo vệ thực vật
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Vĩnh Trường (Chính), Lê Minh Vương

2588-1191

Đánh giá tiêm potassium phosphonate qua thân để phòng trừ bệnh chết nhanh cho cây hồ tiêu

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2020
Lĩnh vực: Bảo vệ thực vật
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Vĩnh Trường (Chính), Nguyễn Tiến Long, Nguyễn Thị Thu Thủy, Trần Hà Phong, Trương Thị Diệu Hạnh, Trần Thị Ánh Tuyết

ISBN: 978-604-60-3047-8

Nghiên cứu tiêm potassium phosphonate cho cây hồ tiêu để phòng trừ bệnh chết nhanh trong điều kiện nhà lưới

Bệnh hại Thực Vật Việt Nam, 2019
Lĩnh vực: Bảo vệ thực vật
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Vĩnh Trường (Chính), Trần Hà Phong, Nguyễn Thị Thu Thủy, Trương Thị Diệu Hạnh

2588-1256

NGHIÊN CỨU TÍNH KHÁNG THUỐC TRỪ CỎ CHỨA HOẠT CHẤT PRETILACHLOR CỦA CÁC QUẦN THỂ CỎ LỒNG VỰC Ở QUẢNG TRỊ

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp, 2019
Lĩnh vực: Bảo vệ thực vật
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Vĩnh Trường (Chính), Võ Khánh Ngọc
Liên kết: http://tapchi.huaf.edu.vn/index.php/id20194/issue/archive

978-604-60-27966

Nghiên cứu ảnh hưởng của oligochitosan bạc và các thuốc trừ bệnh đến sinh trưởng và sinh sản của Phytophthora colocasiae

2018
Lĩnh vực: Bảo vệ thực vật
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Vĩnh Trường (Chính), Trần Thị Ngọc, Trần Quang Khánh Vân, Trương Thị Diệu Hạnh