Dữ liệu giải thưởng

Dữ liệu giải thưởng

Giải thưởng Luận văn Nghiên cứu Văn học Nhật Bản-Giải thưởng Inoue Yasushi

2022
Đơn vị tặng thưởng : The Japan Foundation and Inoue Yasushi Memorial Foundation
Nội dung giải thưởng: Giải Nhì
Tác giả: Lê Thị Diễm Hằng (Chính)

Giải thưởng Khoa học Công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học

2018
Đơn vị tặng thưởng : Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học Công nghệ
Nội dung giải thưởng: Giải Nhì
Tác giả: Lê Thị Diễm Hằng (Chính)

Giải thưởng Khoa học Công Nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học

2018
Đơn vị tặng thưởng : Bộ Giáo Dục và Đào Tạo
Nội dung giải thưởng: Giải Nhất
Tác giả: Nguyễn Thị Kim Ngân (Chính), Lê Thị Diễm Hằng, Thái Phan Vàng Anh, Trần Đình Nhân