Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Công nghệ sản xuất đường mía

NXB Đại học Huế, 2017
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KỸ THUẬT THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG
Tác giả: Nguyễn Văn Toản (Chủ biên), Lê Văn Tán, Nguyễn Văn Huế, Võ Văn Quốc Bảo, Đỗ Chí Thịnh, Lê Thị Thảo Tiên, Nguyễn Thị Hoài Tâm