Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

GIÁO TRÌNH VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG 2

NXB Đại học Huế, 2022
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Tác giả: Nguyễn Mạnh Sơn (Chủ biên), Dụng Thị Hoài Trang, Nguyễn Hoàng Yến, Lê Xuân Diễm Ngọc, Ngô Khoa Quang

978-604-974-092-3

Giáo trình Vật lý đại cương 2

NXB Đại học Huế, 2018
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Tác giả: Nguyễn Mạnh Sơn (Chủ biên), Dụng Thị Hoài Trang, Nguyễn Hoàng Yến, Lê Xuân Diễm Ngọc, Lê Trần Uyên Tú

ISBN: 978-604-912-366-5

Phát quang cưỡng bức và ứng dụng.

NXB Đại học Huế, 2014
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Tác giả: Nguyễn Mạnh Sơn (Chủ biên), Lê Văn Tuất