Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-604-69-9368-1

Mỹ học tiếp nhận văn học ở Việt Nam – một cái nhìn lịch sử (viết chung)

NXB Văn học, 2016
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Trần Thái Học (Chủ biên), Nguyễn Văn Thuấn, Thái Phan Vàng Anh, Trần Thị Sâm, Hoàng Thị Huế, Trần Hữu Phong

Nghiên cứu và dạy học Ngữ Văn (viết chung)

NXB Đại học Huế, 2012
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Trần Hữu Phong, Nguyễn Văn Thuấn, Nguyễn Văn Luân

Nghiên cứu và giảng dạy Ngữ văn (sách in chung)

NXB Đại học Huế, 2012
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Trần Hữu Phong

Nghiên cứu và giảng dạy Ngữ văn (viết chung)

NXB Đại học Huế, 2012
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Trần Hữu Phong