Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Ba chiều cạnh của phê bình

NXB Hội Nhà văn, 2018
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Hoàng Thị Huế

978-604-69-9368-1

Mỹ học tiếp nhận văn học ở Việt Nam – một cái nhìn lịch sử (viết chung)

NXB Văn học, 2016
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Trần Thái Học (Chủ biên), Nguyễn Văn Thuấn, Thái Phan Vàng Anh, Trần Thị Sâm, Hoàng Thị Huế, Trần Hữu Phong

Mỹ học tiếp nhận: Những vấn đề lý luận và thực tiễn (viết chung)

NXB Văn học, 2016
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Hoàng Thị Huế, Nguyễn Văn Thuấn, Trần Thái Học (Chủ biên)

( In chung) Phân tâm học và văn học

NXB Đại học Huế, 2014
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Hoàng Thị Huế

( Sách in chung) Văn chương và tiếp nhận

NXB Văn học, 2014
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Hoàng Thị Huế

Language, Society and Culture in Asian Contexts

2014
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Hoàng Thị Huế

Thơ Mới 1932 – 1945 nhìn từ quan hệ văn hoá- văn học

NXB Hội Nhà văn, 2014
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Hoàng Thị Huế

(In chung) Nhìn lại Thơ mới và Tự lực văn đoàn

2013
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Hoàng Thị Huế

(In chung) Sáng tạo VHNT về đề tài lịch sử

NXB Chính trị Quốc gia, 2013
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Hoàng Thị Huế

(In chung) Văn học hậu hiện đại – Diễn giải và tiếp nhận

NXB Văn học, 2013
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Hoàng Thị Huế

Language, Society and Culture in Asian Contexts

2012
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Hoàng Thị Huế

Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, văn học nghệ thuật trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa

NXB Chính trị Quốc gia, 2012
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Tác giả: Hoàng Thị Huế, Nhiều tác giả