Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Lịch sử thế giới hiện đại

NXB Đại học Huế, 2013
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Tác giả: Lê Văn Anh (Chủ biên), Hoàng Thị Minh Hoa, Đinh Thị Lan, Bùi Thị Thảo