Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-92-93402-10-3

Indo-Pacific Construct: Emerging Scenario

Uday Publishing House, 2022
Thể Loại: Chương sách
Lĩnh vực: Lịch sử thế giới; Lịch sử từng nước, từng vùng; từng khu vực
Tác giả: Nguyễn Tuấn Bình, Bùi Thị Thảo

ISBN: 978-604-974-297-2

Chính sách đối ngoại của Mỹ và quan hệ Mỹ - Việt (1975 - 2010)

NXB Đại học Huế, 2019
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Tác giả: Dương Quang Hiệp, Bùi Thị Thảo (Chủ biên)

Một số vấn đề về chủ nghĩa xã hội hiện thực

NXB Đại học Huế, 2017
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Tác giả: Lê Văn Anh (Chủ biên), Bùi Thị Thảo

978-604-912-576-8

Quan hệ quốc tế thời hiện đại

NXB Đại học Huế, 2016
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Lịch sử thế giới; Lịch sử từng nước, từng vùng; từng khu vực
Tác giả: Lê Văn Anh (Chủ biên), Hoàng Thị Minh Hoa (Chủ biên), Bùi Thị Thảo, Nguyễn Tuấn Bình

Sự điều chỉnh chính sách của Mỹ và Nga đối với Việt Nam thời kỳ sau Chiến tranh lạnh

NXB Chính trị Quốc gia, 2016
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Tác giả: Bùi Thị Thảo

Lịch sử thế giới hiện đại

NXB Đại học Huế, 2013
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Tác giả: Lê Văn Anh (Chủ biên), Hoàng Thị Minh Hoa, Đinh Thị Lan, Bùi Thị Thảo

220 năm Cách mạng Pháp (1789 - 2009) và quan hệ Việt - Pháp trong lịch sử

NXB Chính trị Quốc gia, 2009
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Tác giả: Bùi Thị Thảo, (đồng tác giả)

Một số vấn đề lịch sử

NXB Thuận Hoá, 2007
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Tác giả: Bùi Thị Thảo, (viết chung)