Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh Đại học Huế - 20 năm xây dựng và phát triển

NXB Đại học Huế, 2017
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Tác giả: Đỗ Mạnh Hùng (Chủ biên), Lê Thị Hoài Thanh, Lê Thị Quí Đức

Lịch sử Việt Nam cận đại (1858-1945)

NXB Đại học Huế, 2013
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Tác giả: Trương Công Huỳnh Kỳ (Chủ biên), Đỗ Mạnh Hùng, Nguyễn Tất Thắng

Lịch sử Việt Nam cổ, trung, cận và hiện đại

NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội, 2013
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Tác giả: Thái Quang Trung (Chủ biên), Đỗ Mạnh Hùng, Hoàng Chí Hiếu

Đạm Phương Nữ sử - Chân dung nhà văn hóa Việt Nam đầu thế kỉ XX

NXB Chính trị Quốc gia, 2012
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Tác giả: Đỗ Mạnh Hùng

220 năm Cách mạng Pháp (1789 - 2009) và quan hệ Việt - Pháp trong lịch sử

NXB Chính trị Quốc gia, 2009
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Tác giả: Đỗ Mạnh Hùng, (đồng tác giả)