Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

ISBN : 978-604-337-165-9

Lôgíc học đại cương

NXB Đại học Huế, 2021
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Tác giả: Nguyễn Văn Hòa (Chủ biên), Nguyễn Lê Trung Thành (Chủ biên), Nguyễn Minh Hưng (Chủ biên)

ISBN : 978-604-73-8004-6

Di sản lý luận của Phriđơrich Ăngghen giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại

NXB Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, 2020
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Tác giả: Đoàn Đức Hiếu (Chủ biên), An Nguyen Thi Van, Nguyễn Văn Hòa

ISBN : 978-604-974-702-1

Tư tưởng xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

NXB Đại học Huế, 2020
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Tác giả: Nguyễn Văn Hòa (Chủ biên), An Nguyen Thi Van

ISBN: 978-604-308-027-8

TRIẾT HỌC VÀ THỰC TIỄN

NXB Khoa học Xã hội, 2020
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: Triết học
Tác giả: Nguyễn Văn Hòa, Nguyễn Ngọc Hà (Chủ biên)

Bài giảng phương pháp nghiên cứu khoa học

2019
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Triết học
Tác giả: Nguyễn Văn Hòa

ISBN: 978 -604-73-7400-7

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh giá trị lý luận và thực tiễn

NXB Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, 2019
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: Triết học
Tác giả: Đoàn Đức Hiếu, Phùng Thế Anh, Nguyễn Thị Phượng ,Trần Ngọc Chung (Chủ biên), Nguyễn Văn Hòa, Nguyễn Thị Vân An

Chuyên đề lý luận về hành chính nhà nước

2019
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: Triết học
Tác giả: Nguyễn Văn Hòa

ISBN: 978-604-974-181-4

Giáo trình Lôgíc học hình thức

NXB Đại học Huế, 2019
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Khoa học chính trị khác
Tác giả: Nguyễn Văn Hòa (Chủ biên), Phạm Quang Trung

ISBN: 978-604-974158-6

Tư tưởng Phan Bội Châu về giáo dục và ý nghĩa của nó đối với đổi mới giáo dục việt Nam hiện nay

NXB Đại học Huế, 2019
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Triết học
Tác giả: Nguyễn Văn Hòa

ISBN: 978-604-57-0728-9

Lôgích học

NXB Chính trị Quốc gia, 2014
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Tác giả: Nguyễn Văn Hòa

2580-2014/CXB/01-40/ĐHH

Trung tâm Đào tạo Từ xa - Đại học Huế 20 năm đào tạo đại học

NXB Đại học Huế, 2014
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Nguyễn Văn Hòa (Chủ biên), HÔ ĐẮC MAI HÂN

1834 -2013/CXB/01

Lôgíc học

NXB Đại học Huế, 2013
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Tác giả: Nguyễn Văn Hòa