Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-604-337-959-4

GIÁO TRÌNH MODULE 18.1 NGOẠI CƠ SỞ

NXB Đại học Huế, 2023
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Ngoại khoa
Tác giả: Nguyễn Khoa Hùng (Chủ biên), Lê Đình Khánh (Chủ biên), Lê Nghi Thành Nhân (Chủ biên), Lê Quang Thứu (Chủ biên), Phạm Anh Vũ (Chủ biên), Nguyễn Thanh Minh (Chủ biên), Trần Nhật Tiến, Trần Hữu Dũng, Lê Hồng Phúc, Phan Đình Tuấn Dũng, Nguyễn Nhật Minh

Bài giảng kỹ năng lâm sàng - Tài liệu nguồn

NXB Đại học Huế, 2012
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Ngoại khoa
Tác giả: Cao Ngọc Thành (Chủ biên), Lê Đình Khánh (Chủ biên), Nguyễn Khoa Hùng, Lê Đình Đạm

Bài giảng kỹ năng lâm sàng - Tài liệu nguồn

NXB Đại học Huế, 2012
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Ngoại khoa
Tác giả: Cao Ngọc Thành (Chủ biên), Lê Đình Khánh (Chủ biên), Nguyễn Khoa Hùng, Lê Đình Đạm