Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-604-974-602-4

Critical thinking in English language teaching

NXB Đại học Huế, 2020
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Lê Phạm Hoài Hương (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Võ Thị Liên Hương

978-981-15-0161-6

Studies in Ethnopragmatics: Cultural Semantics, and Intercultural Communication-Chapter 7

Springer, Singapore, 2020
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Tác giả: Võ Thị Liên Hương