Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

9786049236761

Pháp luật về bảo vệ môi trường _ Phổ biến, giáo dục và khuyến nghị hoàn thiện

NXB Đại học Vinh, 2022
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Tác giả: Nguyễn Thị Lê Huyền

978-604-55-9566-4

Tư vấn, phổ biến và áp dụng pháp luật an toàn công cộng, trật tự công cộng

NXB Hà Nội, 2021
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Tác giả: Phan Thị Hồng (Chủ biên), Nguyễn Thị Lê Huyền (Chủ biên), Vũ Thị Hương (Chủ biên), Đỗ Thị Diện (Chủ biên)

978-604-55-9523-7

Tư vấn, phổ biến và áp dụng pháp luật đất đai

NXB Hà Nội, 2021
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Tác giả: Phan Thị Hồng (Chủ biên), Vũ Thị Hương (Chủ biên), Đỗ Thị Diện (Chủ biên), Nguyễn Thị Lê Huyền (Chủ biên)

978-604-55-9524-4

Tư vấn, phổ biến và áp dụng pháp luật nhà ở

NXB Hà Nội, 2021
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Tác giả: Phan Thị Hồng (Chủ biên), Vũ Thị Hương (Chủ biên), Đỗ Thị Diện (Chủ biên), Nguyễn Thị Lê Huyền (Chủ biên)

978-604-55-9522-0

Tư vấn, phổ biến và áp dụng pháp luật phòng chống bạo lực gia đình

NXB Hà Nội, 2021
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Tác giả: Phan Thị Hồng (Chủ biên), Nguyễn Thị Lê Huyền (Chủ biên), Vũ Thị Hương (Chủ biên), Đỗ Thị Diện (Chủ biên)

Hướng dẫn giải quyết tình huống Học phần Luật Hôn nhân và gia đình

NXB Đại học Huế, 2018
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Tác giả: Nguyễn Thị Lê Huyền (Chủ biên)