Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-604-55-9566-4

Tư vấn, phổ biến và áp dụng pháp luật an toàn công cộng, trật tự công cộng

NXB Hà Nội, 2021
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Tác giả: Phan Thị Hồng (Chủ biên), Nguyễn Thị Lê Huyền (Chủ biên), Vũ Thị Hương (Chủ biên), Đỗ Thị Diện (Chủ biên)

978-604-55-9523-7

Tư vấn, phổ biến và áp dụng pháp luật đất đai

NXB Hà Nội, 2021
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Tác giả: Phan Thị Hồng (Chủ biên), Vũ Thị Hương (Chủ biên), Đỗ Thị Diện (Chủ biên), Nguyễn Thị Lê Huyền (Chủ biên)

978-604-55-9524-4

Tư vấn, phổ biến và áp dụng pháp luật nhà ở

NXB Hà Nội, 2021
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Tác giả: Phan Thị Hồng (Chủ biên), Vũ Thị Hương (Chủ biên), Đỗ Thị Diện (Chủ biên), Nguyễn Thị Lê Huyền (Chủ biên)

978-604-55-9522-0

Tư vấn, phổ biến và áp dụng pháp luật phòng chống bạo lực gia đình

NXB Hà Nội, 2021
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Tác giả: Phan Thị Hồng (Chủ biên), Nguyễn Thị Lê Huyền (Chủ biên), Vũ Thị Hương (Chủ biên), Đỗ Thị Diện (Chủ biên)

Hướng dẫn giải quyết tình huống Luật Tư pháp quốc tế

NXB Đại học Huế, 2017
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Tác giả: Vũ Thị Hương (Chủ biên)

Luật thương mại quốc tế

NXB Đại học Huế, 2014
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Tác giả: Đoàn Đức Lương (Chủ biên), Hồ Nhân Ái (Chủ biên), Vũ Thị Hương (Chủ biên), Trần Viết Long, Cao Đình Lành

Tài liệu học tập Tư pháp quốc tế

NXB Đại học Huế, 2014
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Tác giả: Nguyễn Thị Hà (Chủ biên), Vũ Thị Hương (Chủ biên), Nguyễn Sơn Hà