Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Xây dựng website thương mại điện tử

NXB Đại học Huế, 2021
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Khoa học máy tính và khoa học thông tin khác.
Tác giả: Võ Viết Minh Nhật (Chủ biên), Ngô Văn Sơn

Thiết kế web

NXB Đại học Huế, 2017
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Tác giả: Võ Viết Minh Nhật (Chủ biên), Lê Văn Hòa

Mạng quang

NXB Đại học Huế, 2016
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Tác giả: Võ Viết Minh Nhật (Chủ biên), Đặng Thanh Chương

Quản trị MySQL với phpMyAdmin

NXB Đại học Huế, 2016
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Tác giả: Võ Viết Minh Nhật (Chủ biên), Lê Văn Hòa

Mạng nơ-ron nhân tạo và ứng dụng

NXB Giáo dục tại Đà Nẵng, 2013
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Tác giả: Võ Viết Minh Nhật