Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-604-337-037-9

Giáo trình lý luận và phương pháp Giáo dục thể chất

NXB Đại học Huế, 2021
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Tác giả: Nguyễn Gắng (Chủ biên), Nguyễn Thế Tình (Chủ biên), Lê Cát Nguyên, Nguyễn Đình Duy Nghĩa, Lê Hải Yến

978-604-337-039-3

Giáo trình phương pháp nghiên cứu khoa học thể dục thể thao

NXB Đại học Huế, 2021
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Tác giả: Nguyễn Thế Tình (Chủ biên), Nguyễn Gắng, Nguyễn Văn Lợi, Hoàng Hải, Trần Thị Thùy Linh, Đào Thị Thanh Hà, Nguyễn Ngọc Long, Trần Văn Giang