Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-604-337-039-3

GIÁO TRÌNH PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC THỂ DỤC THỂ THAO

NXB Đại học Huế, 2021
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Tác giả: Nguyễn Thế Tình (Chủ biên), Nguyễn Gắng, Nguyễn Văn Lợi, Hoàng Hải, Trần Thị Thùy Linh, Đào Thị Thanh Hà, Nguyễn Ngọc Long, Trần Văn Giang

978-604-337-037-9

GIÁO TRÌNH LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC THỂ CHẤT

NXB Đại học Huế, 2021
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Tác giả: Nguyễn Gắng (Chủ biên), Nguyễn Thế Tình (Chủ biên), Lê Cát Nguyên, Nguyễn Đình Duy Nghĩa, Lê Hải Yến