Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Tiếng Anh dành cho đăng kiểm viên xe cơi giới

NXB Đại học Huế, 2019
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: Kỹ thuật giao thông vận tải
Tác giả: Lê Thị Cẩm Tú

GT/121-2018

Giáo trình lý luận dạy học Vật lý

NXB Đại học Huế, 2018
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Tác giả: Lê Thị Cẩm Tú