Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Quản lý và Phát triển Rừng ngập mặn dựa vào cộng đồng

NXB Nông Nghiệp, 2015
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Tác giả: Trương Văn Tuyển (Chủ biên), Dương Ngọc Phước, Nguyễn Ngọc Truyền, Nguyễn Thiện Tâm

Xây dựng mô hình khu bảo vệ thủy sản dựa vào cộng đồng ở vùng đầm phá Thừa Thiên Huế

NXB Nông Nghiệp, 2013
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Tác giả: Trương Văn Tuyển (Chủ biên), Dương Ngọc Phước, Nguyễn Thiện Tâm

DOUBLE-SIDED EFFECT OF SOCIAL CAPITAL TO ACCESS RURAL CREDIT: A case study at Dinh Cu and Van Quat Dong village in coastal area of Thua Thien Hue province

NXB Đại học Huế, 2010
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Tác giả: Hồ Lê Phi Khanh (Chủ biên), Trương Văn Tuyển

Phát triển đồng quản lý tài nguyên dùng chung ven biển Miền trung Việt Nam.

NXB Nông Nghiệp, 2009
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Tác giả: Trương Văn Tuyển, Lê Thị Hoa Sen

Handbook for value chain analysis

Making market better for the poors, 2007
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Tác giả: Nguyễn Trọng Dũng, Trương Văn Tuyển, Hồ Lê Phi Khanh, Nguyễn Thiện Tâm