Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

9781003216476

The Resilience of Fisheries Households to Climate Shock in Tam Giang – Cau Hai Lagoon, Vietnam (Book chapter)

2022
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Tác giả: Hoàng Dũng Hà (Chủ biên), Salim Momtaz, Maria Schreider, Nguyễn Văn Chung, Nguyễn Tiến Dũng

978-604-337-961-2

Hướng dẫn quản lý, thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng (Dành cho cán bộ quản lý cấp huyện, xã và nông dân)

NXB Đại học Huế, 2021
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: Xã hội học chuyên đề; Khoa học về giới và phụ nữ; Các vấn đề xã hội Nghiên cứu gia đình và xã hội; Công tác xã hội
Tác giả: Lê Thị Hoa Sen (Chủ biên), Nguyễn Đăng Nhật (Chủ biên), Nguyễn Tiến Dũng (Chủ biên)

978-604-337-013-3

Phương Pháp Tập Huấn Trong Khuyến Nông

NXB Đại học Huế, 2021
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Tác giả: Nguyễn Tiến Dũng (Chủ biên), Hoàng Gia Hùng

978-604-337-003-4

Tư vấn phát triển nông nghiệp

NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2020
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Tác giả: Hoàng Gia Hùng (Chủ biên), Dương Thị Diệu My, Nguyễn Tiến Dũng