Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Quang hợp và năng suất thực vật

NXB Đại học Huế, 2014
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Võ Thị Mai Hương, Hoàng Thị Kim Hồng

Thực hành sinh lý thực vật - Hoá sinh và Vi sinh vật học

NXB Đại học Huế, 2013
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Trần Thanh Phong, Võ Thị Mai Hương, Phạm Thị Ngọc Lan, Hoàng Thị Kim Hồng, Nguyễn Thị Thu Thuỷ, Hoàng Tấn Quảng

Sinh lý học thực vật

NXB Đại học Huế, 2008
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Nguyễn Bá Lộc, Võ Thị Mai Hương, Lê Thị Hoa, Lê Thị Trĩ