Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-604-393-670-4

Ứng dụng công nghệ chuỗi khối (Blockchain) nhằm phát triển chuỗi cung ứng nông nghiệp

NXB Lao Động, 2023
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Khoa học máy tính và khoa học thông tin khác.
Tác giả: Dương Đắc Quang Hảo (Chủ biên), Trần Thái Hòa, Nguyễn Thị Minh Hòa, Hoàng La Phương Hiền

978-604-393-670-4

Ứng dụng công nghệ chuỗi khối (Blockchain) nhằm phát triển chuỗi cung ứng nông nghiệp

NXB Lao Động, 2023
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Tác giả: Hoàng La Phương Hiền, Dương Đắc Quang Hảo (Chủ biên), Nguyễn Thị Minh Hòa

Chuỗi cung ứng sản phẩm nông nghiệp ở các tỉnh Miền Trung - Những vấn đề lý luận và thực tiễn

NXB Lao động xã hội, 2021
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Tác giả: Nguyễn Thị Minh Hòa (Chủ biên)

ISBN:978-604-65-2542-4

Chuỗi cung ứng sản phẩm nông nghiệp ở miền trung: một số vấn đề về lý luận và thực tiễn

NXB Lao động xã hội, 2017
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Tác giả: Nguyễn Thị Minh Hòa (Chủ biên), Nguyễn Đăng Hào (Chủ biên)

978-604-65-2542-4

Chuỗi cung ứng sản phẩm nông nghiệp ở các tỉnh miền trung: những vấn đề lý luận và thực tiễn

NXB Lao động xã hội, 2016
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Tác giả: Nguyễn Thị Minh Hòa (Chủ biên)

978-604-912-506-5

Marketing căn bản

NXB Đại học Huế, 2015
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Tác giả: Nguyễn Văn Phát (Chủ biên), Nguyễn Thị Minh Hòa (Chủ biên), Phan Thị Thanh Thuỷ, Lê Quang Trực, Ngô Minh Tâm, Nguyễn Thị Thuý Đạt, Tống Viết Bảo Hoàng

Quản trị marketing

NXB Đại học Huế, 2015
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Tác giả: Nguyễn Thị Minh Hòa (Chủ biên), Lê Quang Trực, Phan Thị Thanh Thuỷ