Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

172/QĐ-ĐHH-NXB 5/9/2009

Điện tâm đồ - Từ điện sinh lý đến chẩn đoán lâm sàng

NXB Đại học Huế, 2020
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Tác giả: Huỳnh Văn Minh (Chủ biên), Hoàng Anh Tiến (Chủ biên)

140/QĐ-ĐHH-NXB 15/6/2009

Giáo trình sau đại học Hồi sức cấp cứu

NXB Đại học Huế, 2020
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Tác giả: Huỳnh Văn Minh (Chủ biên), Nguyễn Hải Thủy (Chủ biên), Hoàng Anh Tiến

81/QĐ-ĐHH-NXB 4/8/2014

Giáo trình sau đại học Tim mạch học

NXB Đại học Huế, 2020
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Tác giả: Huỳnh Văn Minh (Chủ biên), Nguyễn Anh Vũ (Chủ biên), Hoàng Anh Tiến, Lê Thị Bích Thuận, Nguyễn Cửu Long

155/QĐ-ĐHH-NXB 8/7/2009

Holter điện tâm đồ 24 giờ trong bệnh lý tim mạch

NXB Đại học Huế, 2020
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Tác giả: Huỳnh Văn Minh (Chủ biên), Hoàng Anh Tiến (Chủ biên)

283/QĐ-YH 27/8/2008

Khuyến cáo 2008 về các bệnh lý tim mạch và chuyển hóa- Chẩn đoán và xử trí rung nhĩ

NXB Y học, 2020
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Tác giả: Huỳnh Văn Minh, Hoàng Anh Tiến

38-2011/CXB/297-191/YH

Khuyến cáo 2010 về các bệnh lý tim mạch và chuyển hóa – Chẩn đoán và điều trị ngất

NXB Y học, 2011
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Tác giả: Huỳnh Văn Minh, Hoàng Anh Tiến

Nội khoa cơ sở

NXB Đại học Huế, 2010
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Tác giả: Huỳnh Văn Minh, Nguyễn Đình Toàn, Hoàng Viết Thắng, Lê Thị Bích Thuận, Nguyễn Anh Vũ, Nguyễn Hoàng Thanh Vân

Bệnh học nội khoa- tập 1

NXB Y học, 2007
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Tác giả: Huỳnh Văn Minh, Hoàng Bùi Bảo, Trần Hữu Dàng, Hoàng Khánh, Nguyễn Hoàng Thanh Vân

Bệnh học nội khoa- Tập 2

NXB Y học, 2007
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Tác giả: Huỳnh Văn Minh, Nguyễn Hải Thủy, Lê Văn Chi, Võ Tam, Nguyễn Hoàng Thanh Vân