Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Nghiên cứu và dạy học Ngữ văn trong bối cảnh đổi mới giáo dục (in chung)

NXB Đại học Huế, 2017
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Trần Thị Sâm

Mỹ học tiếp nhận văn học ở Việt Nam - một cái nhìn lịch sử (in chung)

NXB Văn học, 2016
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Trần Thị Sâm

978-604-69-9368-1

Mỹ học tiếp nhận văn học ở Việt Nam – một cái nhìn lịch sử (viết chung)

NXB Văn học, 2016
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Trần Thái Học (Chủ biên), Nguyễn Văn Thuấn, Thái Phan Vàng Anh, Trần Thị Sâm, Hoàng Thị Huế, Trần Hữu Phong

Nữ quyền luận ở Pháp và tiểu thuyết nữ Việt Nam đương đại

2016
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Trần Thị Sâm (Chủ biên)

Tiểu thuyết phương Tây hiện đại và các hướng tiếp cận (Lý luận và phê bình văn học)

NXB Văn học, 2016
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Trần Thị Sâm (Chủ biên)

Văn học và giới nữ - Một số vấn đề lý luận và lịch sử (In chung)

NXB Văn hoá - Thông tin, 2016
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Trần Thị Sâm

Văn học Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa (In chung)

NXB Khoa học Xã hội, 2016
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Trần Thị Sâm

Văn học Việt Nam và Nhật Bản trong bối cảnh toàn cầu hóa (In chung)

NXB Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, 2016
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Trần Thị Sâm

Văn chương lâm nguy của Tzveten Todorov (dịch)

NXB Văn học, 2011
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Tác giả: Trần Thị Sâm, Đan Thanh

Lý luận văn học phương Tây (Tự sự học kinh điển)

NXB Văn học, 2010
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Tác giả: Trần Thị Sâm

Đặng Huy Trứ - Tư tưởng và nhân cách

2003
Thể Loại:
Lĩnh vực:
Tác giả: Trần Thị Sâm

Tự sự học

2003
Thể Loại:
Lĩnh vực:
Tác giả: Trần Thị Sâm