Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-604-55-9566-4

Tư vấn, phổ biến và áp dụng pháp luật an toàn công cộng, trật tự công cộng

NXB Hà Nội, 2021
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Tác giả: Phan Thị Hồng (Chủ biên), Nguyễn Thị Lê Huyền (Chủ biên), Vũ Thị Hương (Chủ biên), Đỗ Thị Diện (Chủ biên)

978-604-55-9523-7

Tư vấn, phổ biến và áp dụng pháp luật đất đai

NXB Hà Nội, 2021
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Tác giả: Phan Thị Hồng (Chủ biên), Vũ Thị Hương (Chủ biên), Đỗ Thị Diện (Chủ biên), Nguyễn Thị Lê Huyền (Chủ biên)

978-604-55-9524-4

Tư vấn, phổ biến và áp dụng pháp luật nhà ở

NXB Hà Nội, 2021
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Tác giả: Phan Thị Hồng (Chủ biên), Vũ Thị Hương (Chủ biên), Đỗ Thị Diện (Chủ biên), Nguyễn Thị Lê Huyền (Chủ biên)

978-604-55-9522-0

Tư vấn, phổ biến và áp dụng pháp luật phòng chống bạo lực gia đình

NXB Hà Nội, 2021
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Tác giả: Phan Thị Hồng (Chủ biên), Nguyễn Thị Lê Huyền (Chủ biên), Vũ Thị Hương (Chủ biên), Đỗ Thị Diện (Chủ biên)

ISBN: 978-604-974-758-8

Hướng dẫn giải quyết tình huống học phần Luật Sở hữu trí tuệ

NXB Đại học Huế, 2021
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Tác giả: Đỗ Thị Diện (Chủ biên)

Trí tuệ nhân tạo với Pháp luật và Quyền con người

NXB Tư Pháp, 2019
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Tác giả: Đỗ Thị Diện