Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-604-399-334-9

Giáo trình Xã hội học Lao động và Việc làm

NXB Đại học Huế, 2023
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: XÃ HỘI HỌC
Tác giả: Lê Đăng Bảo Châu (Chủ biên), Đoàn Lê Minh Châu, Lê Duy Mai Phương