Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Giáo trình Web ngữ nghĩa

NXB Giáo dục tại Đà Nẵng, 2012
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Tác giả: Hoàng Hữu Hạnh, Lê Mạnh Thạnh

RDF ứng dụng

NXB Đại học Huế, 2012
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Tác giả: Hoàng Hữu Hạnh

Giáo trình Mạng máy tính

2003
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Tác giả: Võ Thanh Tú, Hoàng Hữu Hạnh

Xây dựng Website FrontPage

NXB Giáo dục tại Đà Nẵng, 2000
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Tác giả: Lê Mạnh Thạnh, Hoàng Hữu Hạnh

Ngôn ngữ lập trình C

NXB Giáo dục tại Đà Nẵng, 1998
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Tác giả: Lê Mạnh Thạnh, Hoàng Hữu Hạnh, Trương Công Tuấn

Giáo trình ngôn ngữ lập trình C

1997
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Tác giả: Hoàng Hữu Hạnh