Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Xây dựng website thương mại điện tử

NXB Đại học Huế, 2021
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Khoa học máy tính và khoa học thông tin khác.
Tác giả: Võ Viết Minh Nhật (Chủ biên), Ngô Văn Sơn

987-604-337-131-4

Giáo trình XÂY DỰNG WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

NXB Đại học Huế, 2021
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Khoa học máy tính và khoa học thông tin khác.
Tác giả: Võ Viết Minh Nhật (Chủ biên), Ngô Văn Sơn, Nguyễn Lê Trung Thành, Nguyễn Hoàng Long