Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-3-031-50207-1

Rethinking Business for Sustainable Leadership in a VUCA World

Spinger Cham, 2024
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Tác giả: Đoàn Khánh Hưng

978-3-031-28254-6

Fostering Recovery Through Metaverse Business Modelling

Springer Cham, 2023
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Tác giả: Đoàn Khánh Hưng

978-3-031-19886-1

Digital Economy and the Green Revolution

Springer Cham, 2023
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Tác giả: Đoàn Khánh Hưng

978-3-031-07265-9

Digital Economy and New Value Creation

Springer Cham, 2022
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Tác giả: Đoàn Khánh Hưng