Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

ISBN 978-604-65-5084-6

Hoạt động Logistics và thương mại doanh nghiệp

NXB Lao động xã hội, 2021
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Tác giả: Phạm Thị Thanh Xuân, Đặng Đình Đào (Chủ biên), Nguyễn Văn Tuấn (Chủ biên), Phan Thanh Hoàn (Chủ biên)