Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Đăng ký thống kê đất đai và bất động sản

NXB Đại học Huế, 2020
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Tác giả: Lê Ngọc Phương Quý (Chủ biên), Nguyễn Hoàng Khánh Linh (Chủ biên), Dương Thị Thu Hà